Zásady ochrany osobních údajů

SOLING SERVICE CONSULTING

Obchodní podmínky

  1. Obecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky ( zkratka OP) platí pro objednávání zboží z internetového obchodu

www.soling.cz, velkoobchodu a kamenného obchodu, který provozuje SPOLEČNOST „SOLING SERVICE CONSULTING S.R.O.”,

IČO: 07879067, DIČ: CZ07879067,  provozovna: Riegrova 1756/51

370 01 České Budějovice

Prodávající dodá zboží na základě elektronické, písemné nebo telefonická či osobní objednávky

a specifikace zákazníka. Prodávající není zodpovědný za výběr a množství výrobků, kterou provedl kupující, neboť v dobré víře předpokládá, že objednavatel toto provedl o své svobodné vůli

a odborných znalostí či zkušeností a své rozhodnutí potvrdil učiněním objednávky.

  1. Objednávka

Veškeré přijaté objednávky jsou pro kupujícího považovány za závazné i v případě, že kupující

neuvede svoji e-mailovou adresu a jiné údaje nebo je zadá ve špatném tvaru. Prodávající je

oprávněn jakoukoliv objednávku ověřit u kupujícího, odmítnout a nebo nesplnit, zejména pokud

se domnívá, že plněním by mohl poškodit své dobré jméno, má jakékoliv pochybnosti o kupujícím (zejména odmítnutí převzetí nějaké dřívější zakázky, závazky po lhůtě splatnosti vůči prodávajícími, překročení úvěrového rámce atd.), nebo by plnění objednávky mohlo zhoršit ekonomickou situaci prodávajícího.

III. Dodací podmínky, termín

Místem plnění je adresa skladu prodávajícího viz kontakty, neuvede-li kupující do objednávky

místo jiné nebo nezvolí-li osobní vyzvednutí v provozovně nebo skladu prodávajícího po předchozí telefonické domluvě.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení zboží podle toho, co

nastane později.

Prodávající dodá zboží do 7 pracovních dní pokud ho má na skladě, nejpozději však do 20 pracovních dní, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky. V některých případech může prodávající prodloužit dodací lhůtu až na 8 týdnů. Kupující je oprávněn od smlouvy

odstoupit v případě, že tato dodatečná lhůta bude překročena. V případě, že kupující odstoupí

svévolně od kupní smlouvy, je vystaven možnosti smluvní pokuty ve výši dvaceti procent z kupní

ceny a náhrady vzniklé škody.

  1. Platební podmínky, slevy, ceny

Kupní cena zboží je splatná při převzetí zboží nebo je možná platba fakturou. Variantu platby

schvaluje prodávající. Základním způsobem platby za zboží je v hotovosti nebo na dobírku.

Stálým zákazníkům nebo při větším odběru, mohou být poskytovány slevy. Tyto slevy budou

zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího nebo jsou dohodnuty individuálně. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

  1. Penalizace

Převzetím zboží a s tím souvisejícího dodacího listu či faktury, deklaruje zákazník uzavření kupní

smlouvy ve smyslu obchodního zákoníku. Prodávajícímu vzniká vůči kupujícímu, v případě nezaplacení ceny dodaného zboží účtovaného příslušnou fakturou ve lhůtě splatnosti, nárok na účtování smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem firmy Soling Service Consulting s. r. o. (par. 445 OZ)

  1. Ochrana osobních dat

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a

Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních

údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro

účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních

povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve

smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely

zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  1. Výměna zboží

V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu nevyhovuje velikost či barva má možnost

do 14 dnů od dodání požádat prodávajícího o výměnu zboží. Vrácení zboží lze provést, pouze v

případě, že bude zabaleno v originálním balení a bude nepoužívané. Kupujícímu bude proti vrácenému zboží vydáno nové zboží. Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz pokud

zboží bude používané, znečištěné nebo jakkoliv poškozené jeho nesprávným uskladněním, použitím nebo ošetřením.

VII. Zápůjčka vzorků

Na základě požadavku a po posouzení mohou být zákazníkovi poskytnuty zúčtovatelné vzorky

na dobu maximálně 14 dní, pokud tato lhůta nebude dohodnuta jinak. Zákazník je povinen poskytnuté vzorky chránit před zničením, poškozením a ztrátou. V případě jejich použití pro

ochranu osob, poškození, zničení nebo ztráty je povinen dle zákonných ustanovení tyto uhradit v

plné výši dle aktuálního ceníku společnosti Soling Service Consulting s. r. o..

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovaní

  • 1826 odst 1 písm e.) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 IĆ 000 20 869, internetová adresa:

www.coi.cz

Prosávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany

osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává

ve vymezenem rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/192 Sb o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.2 občanského

zákoníku.

  1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den

odeslání elektronické nebo písemné objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek platí, že se

změnou souhlasí.

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek

a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou

cenou objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v

ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud se cena

zboží od objednání až do doby dodání výrazně změní, je prodávající oprávněn od objednávky

odstoupit, pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit. Pokud byla kupujícím zaplacena záloha budeme mu vrácena, resp. při snížení ceny bude vrácen rozdíl mezi starou a novou cenou.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Pojem “Výprodej” : Zboží, které je do této kategorie zařazováno není použité nebo poškozené.

Může se jednat o zboží z dlouhodobých zásob, přebytků, nestandardního vyhotovení atd. a nevztahuje se na něj záruka. Jedná se o akce limitované “do vyprodání zásob”.

Pojem “Zvýhodněná cena a AKCE”: Nabídka standardního zboží u něhož jsme dosáhli snížením

nákladů nižší konečné ceny.